Tikkurila Finngard Silicone Protect 9L Baza Ap

230,00

Opis

Tikkurila Finngard Silicone Protect Rodzaj Silikonowa farba do elewacji Opis Wodorozcieńczalna, silikonowa farba elewacyjna. Do stosowania na tradycyjnych wyprawach wapienno-cementowych i cementowych, cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych oraz podłożach betonowych. Może być stosowany do renowacji powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych). ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI • Tworzy hydrofobową powłokę o niskiej wodochłonności, zapewniającą wysoką trwałość.• Paroprzepuszczalna – umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ściany.• Wysoce odporna na grzyby, pleśnie i glony.• Skraca czas pracy – krótki czas schnięcia, możliwość szybkiego nakładania kolejnych warstw.• Łatwa w konserwacji.• Dostępna w szerokiej palecie barw karty Tikkurila Facade 760. Przykłady zastosowania Tikkurila Finngard Silicone Protect to produkt, który doskonale sprawdzi się do renowacji systemów ociepleń ze styropianu i wełny mineralnej. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp). DANE TECHNICZNE 6 m2/l 9 m2/l Baza AP i C Kolory Kolory z wzornika Tikkurila Facade 760 i wybrane kolory z NCS i RAL. Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na pow. 1-2 m2. Przy wyborze kolorów na fasady, szczególnie tych narażonych na intensywne oddziaływanie światła słonecznego, które w znaczący sposób może nagrzewać tę powierzchnię rekomendujemy zastosowanie kolorów o wyższym współczynniku odbicia światła. Zalecamy stosowanie kolorów z palety Classic, których współczynnik odbicia światła jest większy niż 40%. Wartości współczynnika odbicia światła podane są w karcie kolorów Tikkurila Facade 760. Stopień połysku Mat Wydajność 6-9 m2/l przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża. Wielkość opakowań 0,9 l; 2,7 l; 9 l; Nakładanie Wałek, natrysk lub pędzel. Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% W temp. +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50 ±5%, powłoka schnie w czasie do 3 godzin. Nakładać kolejną warstwę po upływie min. 12 godzin.Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej. Dane techniczne Właściwości fizyczne wg normy PN-EN 1062-1 (2005): Parametr techniczny Oznaczenie zgodnie z normą Wynik Połysk zwierciadlany G PN-EN ISO 2813:2014-11 G3 mat Grubość powłoki E µm PN-EN 1062-1:2005P E2 5080%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu. Przygotowanie Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania preparatem Tikkurila Finngard Uni Primer. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej i przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania, ewentualnie dopuszcza się rozcieńczanie max. do 5%. Nanieść dwie warstwy, w odstępie min. 12 godz. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian. Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem. Nie nanosić na powłoki wapienne. Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane) Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować preparatem Tikkurila Finngard Uni Primer. Powierzchnie uprzednio malowane Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować preparatem Tikkurila Finngard Uni Primer. Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepności nowej farby do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocenę wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu. Malowanie Uwagi i zalecenia Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA. Czyszczenie narzędzi Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO. OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT) i 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on(DCOIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on(DCOIT) i 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian(IPBC). Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on(BIT). Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny. Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy. TRANSPORT I SKŁADOWANIE Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem. INFORMACJE DODATKOWE Termin ważności: 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.UWAGA:Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne.W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem. – CE Tikkurila Polska S.A.ul. Mościckiego 2339-200 Dębica 18 TIK-PL1FSP2018 EN 1504-2:2004 Wyrób do ochrony powierzchniowej – powłoka Kontrola zawilgocenia 2.2. Podwyższenie oporności elektrycznej 8.2 Paroprzepuszczalność Klasa II, 5m ≤ sD ≤ 50m Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody w < 0,1 kg/m2∙h0,5 Przyczepność po odrywaniu test pull off ≥ 1,0 N/mm2 Kompatybilność termiczna Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Tikkurila

zawias nożycowy castorama, tasma srebrna, propan butan 11kg, sloik z klipsem, głóg drzewo

yyyyy